Algemene voorwaarden
Artikel 1- Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- LugthArt: eenmanszaak van Jeannette Lugthart, gevestigd en kantoorhoudend te Gouda aan de Turfmarkt 63, handelend onder de naam LugthArt
- Lugthart.net: de informatieve website van LugthArt - Cliënt: opdrachtgever en/of koper - Ontwerpen: schetsen/modellen gemaakt door kunstenaar/designer
- Goederen: alle door LugthArt te leveren zaken evenals de door haar te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen
- Leverancier: de partij die zaken levert aan LugthArt
   
Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door LugthArt gedane aanbiedingen en op alle door LugthArt gesloten overeenkomsten met cliënt.
2.2 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.3 Verwijzing van cliënt naar eigen voorwaarden wordt door LugthArt niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.4 In geval van strijd tussen de voorwaarden van LugthArt en de overeengekomen voorwaarden van cliënt, zullen bij uitsluiting de voorwaarden van LugthArt van kracht zijn.
2.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van LugthArt worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door LugthArt ingeschakelde leveranciers en andere derden.
   
Artikel 3 - Aanbiedingen / overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van LugthArt in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend.
3.2 Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft LugthArt het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.3 Afbeeldingen, brochures, tekeningen, ontwerpen en verdere aan of door LugthArt verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden LugthArt niet.
3.4 Een overeenkomst evenals aanvullende afspraken, komen slechts tot stand na een schriftelijke bevestiging door LugthArt.
3.5 Als datum van de totstandkoming van een overeenkomst zal gelden de dag van verzending van de bevestiging door LugthArt. Een door LugthArt verzonden factuur of vrachtbrief wordt beschouwd als een bevestiging van de overeenkomst die de op de factuur of vrachtbrief vermelde zaken omvat.
   
Artikel 4 - Prijzen
4.1 De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn af fabriek, magazijn of andere opslagplaats, in euro's, exclusief verpakking en BTW en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende kostenbepalende factoren.
4.2 LugthArt is te allen tijde gerechtigd haar prijs of prijzen aan te passen, indien een wijziging optreedt van kostenbepalende factoren.
4.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de cliënt gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door LugthArt.
   
Artikel 5 - Levering
5.1 De door LugthArt opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de order te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2 Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal levering van goederen zal af magazijn plaatsvinden in welke geval de goederen worden geacht te zijn geleverd en door cliënt te zijn aanvaard zodra de goederen aan cliënt zijn aangeboden.
5.3 Het vervoer van de goederen is voor rekening en risico van de client. Client is gehouden om desgewenst een transportverzekering voor de te leveren goederen te sluiten.
5.4 Het in gedeelten zenden van goederen door LugthArt is, na goed overleg vooraf, toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk factureerbaar is.
5.5 LugthArt behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van de cliënt samengestelde of vervaardigde goederen, maximaal 5% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.
 
Artikel 6 - Betalingen
6.1 Betalingen aan LugthArt dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde.
6.2 Alle betalingen van cliënt, hoe ook gemaakt, strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de rente, vervolgens op de oudste openstaande factuur en zo verder.
6.3 Schuldvergelijking of ander vormen van verrekening zijn nimmer toegestaan.
6.4 LugthArt is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van cliënt te verlangen, waarbij LugthArt gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien cliënt aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen; een en ander onverminderd het recht van LugthArt vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet- uitvoering van de overeenkomst.
6.5 Indien cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft LugthArt zonder enige ingebrekestelling het recht cliënt vanaf de vervaldatum van de onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven de wettelijke rente over het factuurbedrag.
6.6 Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn voor rekening van cliënt. De buiten gerechtelijke incassokosten worden vast gesteld op 10% van de opeisbare vordering met een minimum van Eur 250,--. 6.7 Indien cliënt in verzuim geraakt is, zijn vanaf dat moment alle bij leverancier op cliënt openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
   
Artikel 7 - Ontwerpen, tekeningen, monsters en dergelijke
7.1 Alle ontwerpen, tekeningen, schetsen, monsters, modellen, eerste afgietsels, e.d. die door LugthArt aan cliënt worden verstrekt blijven ook indien zij aan cliënt ter hand worden gesteld geestelijk en/of fysiek eigendom van LugthArt en mogen derhalve behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van LugthArt, uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de totstandkoming van de overeenkomst tussen LugthArt en cliënt.
7.2 Indien het ter beschikkingstellen van ontwerpen, monsters en dergelijke niet leidt tot een definitieve overeenkomst zal cliënt de ter beschikking gestelde ontwerpen, monsters en dergelijke onmiddellijk en in de oorspronkelijke staat voor eigen kosten retourneren aan LugthArt. Bij het in gebreke blijven hiervan zal LugthArt alle bijkomende kosten, eventuele directe of indirecte schade in rekening brengen.
7.3 Cliënt vrijwaart LugthArt voor aanspraken van derden, terzake van de in het voorgaande lid genoemde goederen afkomstig van cliënt, betreffende intellectuele eigendomsrechten.
   
Artikel 8 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.1 Cliënt dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door LugthArt geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.2 LugthArt garandeert niet dat de aan cliënt geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
   
Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud
9.1 LugthArt behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan cliënt afgeleverde goederen totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan.
9.2 Indien LugthArt in het kader van de met cliënt gesloten overeenkomst ten behoeve van cliënt door cliënt te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat cliënt ook deze vordering van de leverancier geheel heeft voldaan.
9.3 De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die LugthArt jegens cliënt mocht verkrijgen wegens tekortschieten van cliënt in een of meer van zijn verplichtingen jegens LugthArt.
9.4 Indien cliënt met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens LugthArt tekortschiet of de leverancier goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is LugthArt gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Na terugneming zal cliënt worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
   
Artikel 10 - Aansprakelijkheid
10.1 LugthArt is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, zoals bijvoorbeeld bedrijfsschade, schade aan derden, vervolgschade, schade die geleden wordt door het niet, niet-volledig of niet-tijdig beschikbaar zijn van bestelde zaken, tenzij LugthArt opzet of grove schuld verweten kan worden. In dat geval is de aansprakelijkheid van LugthArt in ieder geval beperkt tot het door LugthArt gefactureerde factuurbedrag terzake van die opdracht ten gevolge waarvan schade is ontstaan.
   
Artikel 11 - Reclames
11.1 Reclames terzake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na levering van de goederen te geschieden, bij overschrijding waarvan LugthArt niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden is.
11.2 Reclames terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na levering der goederen welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
11.3 Reclames terzake van de hoogte van de door LugthArt verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
11.4 Voor de door LugthArt geleverde doch door haar van derden betrokken diensten, goederen en/of grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde-leverancier van die diensten, goederen en/of grondstoffen aan leveranciergarantie heeft gegeven.
11.5 Door LugthArt als ondeugdelijk erkende goederen zullen door haar hetzij worden vervangen, hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting.
11.6 Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van LugthArt, doch is voor rekening en risico van cliënt en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.
   
Artikel 12 - Overmacht
12.1

LugthArt is gerechtigd de overeenkomst over het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder rechtelijke tussenkomst en zonder gehouden zijn tot enige schadevergoeding, hetzij te ontbinden, hetzij de uitvoering daarvan op te schorten in de navolgende gevallen:

  • Wanneer de wederpartij een opvorderbaar bedrag niet betaalt;
  • Wanneer de wederpartij betaling van een opvorderbaar bedrag opschort;
  • Wanneer de wederpartij failliet gaat;
  • Bij liquidatie van de wederpartij of wanneer de wederpartij wordt toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of een verzoek daartoe heeft gedaan;
  • Wanneer op roerende of onroerende zaken van de wederpartij beslag wordt gelegd;
  • In het artikel 6 beschreven geval, wanneer de wederpartij de door LugthArt gevraagde zekerheid niet binnen de door LugthArt gestelde termijn stelt.
12.2 Wanneer LugthArt gebruik maakt van het haar in het vorige lid van dit artikel beschreven recht tot (gedeeltelijke) ontbinding, is zij, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, gerechtigd om nog niet uitgevoerde werkzaamheden ook niet te verrichten en tevens om nog niet betaalde goederen terug te vorderen of terug te halen, onvermeerderd het recht aan LugthArt op vergoeding van alle schade.
12.3 In de in het eerste lid van dit artikel genoemde gevallen is elke vordering van LugthArt op de wederpartij dadelijk en in zijn geheel opeisbaar.
   
Artikel 13 - Toepasselijk recht
13.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van LugthArt’s wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
13.2 Indien een tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting het gevolg is van overmacht aan de zijde van een der partijen kan de andere partij het contract ontbinden. De partij die zich op overmacht beroept is in dat geval op grond van artikel 6:78 BW slechts aansprakelijk voor de schade van de ander indien en voorzover zijn verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel.
   
Artikel 14 - Toepasselijk recht
14.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Ten aanzien van geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, is de rechter te ’s-Gravenhage bevoegd, een en ander onverminderd het recht van LugthArt om een rechtsgeschil aanhangig te maken bij de rechtbank in het Arrondissement waar de klant domicilie houdt.
14.3

Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden cliënt aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.